Hotărârea nr. 184/2007

Hotărârea 184/2007 - Aprobarea P.U.Z. pentru extindere reglamentări P.U.Z. – Traian Vuia Nord.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru extindere reglementări PUZ - Traian Vuia Nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru extindere reglementări PUZ- Traian Vuia Nord - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24153/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru extindere reglementări PUZ-Traian Vuia Nord, beneficiari Alexandrescu Mircea și SC IPERCOMP SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 800038/7588/09.11.2006. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit."c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru extindere reglementări PUZ Traian Vuia Nord, beneficiari Alexandrescu Mircea și SC IPERCOMP SRL, prin care stabilește destinația zonei-depozitare. dotări - servicii (L TR = CM ), ocuparea terenului POTmax. = 50%-și CUT max. = 1.5 ADC/mp.teren),    precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a

teritoriului și dc urbanism nr. 80038/7588/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 184 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)