Hotărârea nr. 183/2007

Hotărârea 183/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobile de locuinte colective P+2E, str. Bârc I, f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobile de locuințe colective P+2E str. Bârc I f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobile de locuințe colective P+2E pe strada Bârc 1 f.n., - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90305 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire imobile de locuințe colective P+2E pe strada Bârc I f.n., beneficiare: Chicinaș Xenia și Platon Daniela;

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 90305/8137 și 90305'8368 din 01.02.2007 și 09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire imobile de locuințe colective P+2E pe strada Bârc I f.n., beneficiare: Chicinaș Xenia și Platon Daniela prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=23,7 % și CUT= 0,7 ADC/mp teren.

Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 90305/8137 și 90305/8368 din 01.02.2007 și 09.03.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


n^trul municipiului,


Nr. 183 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)