Hotărârea nr. 181/2007

Hotărârea 181/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuinte unifamiliale insiruite, str. Predeal f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale înșiruite str. Predeal f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale înșiruite pe strada Predeal f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10239 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru ansamblu de locuințe unifamiliale înșiruite pe strada Predeal f.n., beneficiar: Petean Augustin.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 10239/8193 din 13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă ȘT E :

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale înșiruite pe strada Predeal f.n., beneficiar: Petean Augustin prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=35 % și CUT= 0,9 ADC/mp teren.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 10239/8193 din 13.02.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 181 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)