Hotărârea nr. 180/2007

Hotărârea 180/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective si comert-servicii cu S+P+3E+etaj 4 retras, str. Closca nr. 7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective și comerț-servicii cu S+P+3E+ etaj 4 retras str. Cloșca nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe

colective și comerț-servicii cu S+P+3E+ etaj 4 retras, str. Cloșca nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24095/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective și comerț-servicii cu S+P+3E+ etaj 4 retras, str. Cloșca nr. 7, beneficiari Pușcaș Vasile și Todea Daniel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8335/8302/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit."c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective și comerț-servicii, S+P+3E+ etaj 4 retras, str. Cloșca nr. 7, beneficiari Pușcaș Vasile și Todea Daniel, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 42% ( 58% la nivelul subsolului ) și CUT = 2,7 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8335/8302/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 180 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)