Hotărârea nr. 179/2007

Hotărârea 179/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire cabinet veterinar si locuintă P+E, str. Făgetului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cabinet veterinar și locuință P+E str. Făgetului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire cabinet medical veterinar și locuință de serviciu pe strada Făgetului f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 22217 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire cabinet medical veterinar și locuință de serviciu pe strada Făgetului f.n., beneficiar: Morar lancu Adrian.;

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 1918/8284 din 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit/'c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire cabinet medical veterinar și locuință de serviciu pe strada Făgetului f.n., beneficiar: Morar lancu Adrian, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime P+E, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=23 % și CUT= 0,46. ADC/mp teren.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 1918/8284 din 01.03.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 179 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)