Hotărârea nr. 178/2007

Hotărârea 178/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială P+E garaj parter str. Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL! I

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială P+E și garaj parter str. Colonia Borhanci fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială P+E și garaj parter, str. Colonia Borhanci fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24082/ 43 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială P+E și garaj parter, str. Colonia Borhanci fn., beneficiar Sabo Radu.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2830/ 8318/ 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială P+E și garaj parter, str. Colonia Borhanci fn., beneficiar Sabo Radu prin care se reglementează construirea , regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = L3c - POT max.= 35% și CUTmax. = 0,6 AC/mp. teren (pentru regim de înălțime P+E), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2830/8318/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.



Nr. 178 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)