Hotărârea nr. 177/2007

Hotărârea 177/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două case familiale D+P+E, str. Odobesti f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale D+P+E str. Odobești fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două case familiale D+P+E , str. Odobești fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20503/43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale D+P+E , str. Odobești fn., beneficiar Sâncrăian Emil,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1351/ 8059/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor aii. 36, pct. 5. Iii. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale D+P+E , str. Odobești fn., beneficiar Sâncrăian Emil prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = L3c - POT max.= 35% și CUTmax. = 0,9 AC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1351/ 8059/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Nr. 177 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează: