Hotărârea nr. 176/2007

Hotărârea 176/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de locuinte S+P+4E si spatiu comercial str. Burebista nr. 13.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuințe S+P+4E și spațiu comercial str. Burebista nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de locuințe S+P+4E, cu spațiu comercial la parter, pe str. Burebista nr. 13 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 90305 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire imobil de locuințe S+P+4E cu spațiu comercial la parter pe str. Burebista nr. 13, beneficiar: Briscan Ioan;

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 82631/7658/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

H OTÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire imobil de locuințe S+P+4E, cu spațiu comercial la parter, pe str. Burebista nr. 13, beneficiar: Briscan Ioan prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=40 % și CUT= 2,0 ADC/mp teren.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 82631/7658/09.11.2006.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 176 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)