Hotărârea nr. 175/2007

Hotărârea 175/2007 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Panemar Morărit Panificatie SRL pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Panemar Morărit

Panificație SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca.

str. Napoca nr. 23.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Panemar Morărit Panificație SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea. Florin Stamatian. Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 452 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Panemar Morărit Panificație SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr. 23, în suprafață de 26,82 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă asociere Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Panemar Morărit Panificație SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr. 23, în suprafață de 26.82 mp. cu o cotă de asociere de 4300 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin alimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este de doi ani de Ia data adoptării hotărârii.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr.175 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)