Hotărârea nr. 173/2007

Hotărârea 173/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 829/2006 (aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind – transportul în regim de taxi si regim de închiriere).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 829/2006 ( aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind - transportul în regim de taxi și regim de închiriere)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.829/2006 (aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 - transportul în regim de taxi și regim de închiriere) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26.577/421/29.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 829/2006 ( aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 - transportul în regim de taxi și regim de închiriere);

Ținând cont de prevederile art. 13 și 31 al.(3), ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2. 39 al.l și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O I Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 829/2006 în sensul prelungirii termenului de suspendare a activității de autorizare a taximetrici pe raza municipiului Cluj-Napoca, de la data de 10.04.2007 până la data de 1 iunie 2007.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția tehnică și Direcția poliția comunitară.

Nr. 173 din 3 aprilie 2007


( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)