Hotărârea nr. 171/2007

Hotărârea 171/2007 - Vânzarea, prin negociere directă, în baza Legii nr. 550/2002, a spatiului cu altă destinatie situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, către S.C. Aristotel Impex S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea, prin negociere directă, în baza Legii nr. 550/2002, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, către S.C. Aristotel Impex SRL.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 și a Hotărârii nr. 858/2004 privind vânzarea spațiior cu altă destinație - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Turdean, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002, cu privire la negocierea unui spațiu cu altă destinație care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HQTÂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, solicitantei SC ARISTOTEL IMPEX SRL. Prețul, conform sentinței civile nr. 1837/2006, este de 200.000 lei, prețul final de vânzare este de 240.000 lei; modalitatea de plată: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafață utilă de 163,4 mp, suprafață desfășurată 209,7 mp, teren în cotă indiviză de 71 mp.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de sțat și Direcția economică.


■ Nr. 171 din 3 aprilie 2007

(•Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)