Hotărârea nr. 169/2007

Hotărârea 169/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 400/2004 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu d-na. Crisan Carmen pentru spatiul cu altă destinatie situat în Capela Mănăstur).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 400/2004

(asocierea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca cu d-na Crișan Carmen pentru spațiul cu altă destinație situat în Capela Mănăștur)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 400/2004 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Vasile Stamatian, Horea Florea, Pâlfi Carol și Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 458 din 22.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 400/2004;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I- Se modifică Hotărârea nr. 400/2004, art. 1 și 2 astfel:

ART.l-Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Crișan Carmen -persoană fizică autorizată, pentru spațiul cu altă destinație situat în Capela Mănăștur, format din 4 încăperi în suprafață totală de 50,20 mp, pentru activități de pompe funebre, confecționare coroane și depozit în următoarele condiții:

  • a) . -D-na Crișan Carmen se obligă să achite cota de asociere de 160 lei/lună, indexabilă cu rata inflației.

  • b) . -să reamenajeze și să doteze pe cheltuială proprie grupul sanitar existent, urmând ca o încăpere, în suprafață de 5,60 mp să-i revină pentru folosință proprie, iar celelalte să fie utilizate de personalul administrativ de la Serviciul Domenii Cimitire, respective, pentru public.

  • c) .-Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca se obligă să pună la dispoziția d-nei Crișan Carmen, spațiu! cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, Capela Mănăștur, în suprafață de 50,20 mp.”

ART.2-Termenul asocierii este de patru ani de la data adoptării prezentei hotărâri.”

ART.II -Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 400/2004 rămân în vigoare.

ART.III- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 169 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptata cu 24 voturi)