Hotărârea nr. 168/2007

Hotărârea 168/2007 - Atribuirea, în folosintă gratuită, a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare nr. 14, Teatrului National si operei Române din Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea, în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, Teatrului Național și Operei Române din Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Pâlfi Carol și Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 461 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea, în folosință gratuită, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, în suprafață de 143 mp, Teatrului Național și Operei Române din Cluj-Napoca;

Reținînd avizul Comisiei mixte, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aprobă atribuirea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, în suprafață de 143 mp, Teatrului Național și Operei Române din Cluj-Napoca, în folosință gratuită, pentru următoarele destinații: agenție teatrală; spațiu pentru conferințe de presă, recitaluri, lansări de carte și reviste culturale, expoziții de pictură și sculptură, colocvii de specialitate și dezbateri de idei; bibliotecă; expoziție de carte și reviste culturale; spațiu de recepții și cockteil-uri; sală de repetiții; diverse activități sindicale.

ART.2- Termenul atribuirii în folosință gratuită este de trei ani de la data adoptării hotărârii.

ART.3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 168 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)