Hotărârea nr. 167/2007

Hotărârea 167/2007 - Conferirea titlului de „Cetătean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca” fizicianului Basarab Nicolescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” fizicianului

Basarab Nicolescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" fizicianului Basarab Nicolescu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Adrian Gurzău. Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 26.226 din 28. 03.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” fizicianului Basarab Nicolescu;

Luând în considerare curriculum vilae al fizicianului Basarab Nicolescu, recomandările prezentate și strălucita sa activitate științifică, filosofică și didactică, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare. în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.8. art. 39 al.l și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca’’


Art.unic. Se conferă titlul fizicianului Basarab Nicolescu.

Nr.167 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi, prin vot secret)

PREȘEDINTE DE,Ș£DINȚĂ,

Prof.univ.dr. Vasile

rin StamaturfîțA-

ontrasemnează/ *            \

Secretarul municipiului»! \wESlA s