Hotărârea nr. 166/2007

Hotărârea 166/2007 - Suplimentarea aportului în natură al Consiliului local Cluj-Napoca, în cadrul proiectului de asociere cu Consiliul Judetean Cluj, în vederea construirii noului stadoin municipal „Ion Moina”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea aportului în natură al Consiliului Local Cluj- Napoca, în cadrul proiectului de asociere cu Consiliul Județean Cluj, în vederea construirii noului stadion municipal “Ion Moina”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotarare privind suplimentarea aportului în natură al Consiliului Local Cluj- Napoca, în cadrul proiectului de asociere cu Consiliul Județean Cluj, în vederea construirii noului stadion municipal “Ion Moina”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ștefan Dimitriu, Adrian Gurzău, Laszlo Attila , Radu Morariu , Eugen Pop și Mircea Cosmin Petric.

Analizând Referatul nr. 20747 din 13.03.2007 al Comisiei numită prin dispoziția nr. 40050/20.11.2006 prin care se propune suplimentarea aportului Consiliului Local Cluj- Napoca in cadrul proiectului de asociere cu Consiliul Județean Cluj, în vederea construirii noului stadion municipal “Ion Moina”, cu un lot de teren în suprafață max. 50.000 mp, situat în zona Bccaș și aflat în proprietatea R.A.D.P. identificat în CF cu nr. topo 14708,14707,14706, 14705.

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.7 lit.a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrație publice locale ,

republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 -Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca este de acord cu construirea - în asociere cu Consiliul Judedean Cluj a unui stadion la standarde internaționale, respectând normele UEFA și FIFA pe amplasamentul din zona complexului sportiv “Ion Moina”, cu o capacitate minimă de 30.000 locuri.

Art.2-Obiectivul investițional se va realiza în parteneriat public-privat în baza temei de proiectare, a caietului de sarcini si a contractului dc asociere, ce vor fi supuse unei aprobări ulterioare și cu respectarea caracterului zonei, cu menținerea, modernizarea și dezvoltarea destinațiilor actuale, în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj- Napoca.

Art,3-Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca este dc acord să suplimenteze participarea acestuia la ascocierea cu Consiliul Județean Cluj cu un teren în suprafață de până la 50.000 mp., situat în zona Bccaș și aflat în proprietatea R A D P.Cluj-Napoca, identificat în CF cu nr.topo 14708,14707,14706, 14705.

Terenul astfel pus la dispoziția investitorului se constituie într-o compensare echitabilă, ce oferă premisele unei ofertări consistente pentru realizarea unui stadion la standarde și obținerii unei calități urbanistice și arhitecturale de excelență cu posibilitățile ca funcțiunile estimate pe cei 80000 mp să poată fi realizate pe terenul adițional propus.

Reglementarea urbanistică prin PUZ și situația juridică a terenului se vor clarifica în cel mai scurt timp posibil.

Art.4-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Comisia numită prin Dispoziția nr.

40050 din 20.11.2006.Nr. 166 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată