Hotărârea nr. 165/2007

Hotărârea 165/2007 - Insusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru modificarea în cartea funciară a suprafetei aparatementului nr. 4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru modificarea în Cartea funciară a suprafeței apartamentului nr. 4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru modificarea în Cartea funciară a suprafeței ap. nr. 4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20580/45/09.03.2007 al Direcției fondul imobiliar de stat prin care se propune însușirea documentației cadastrale întocmită pentru modificarea în Cartea funciară a suprafeței ap. nr. 4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru modificarea în Cartea funciară a suprafeței ap. nr. 4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23, înscris în CE colectivă nr. 124607 Cluj cu nr. topo. 465/1 și CF individuală nr. 124608, nr. topo. 465/1/IV, respectiv modificarea suprafeței utile de la 7,82 mp., la 9,31 mp., și precizarea suprafeței de teren în indiviziune de 12 mp.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

Nr. 165 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


.CLUJ-NAPOCA

FIȘA LUCRÂRII


DENUMIRE:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ ÎNTOCMITĂ PENTRU MODIFICAREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI APARTAMENTULUI NR.4 SITUAT ÎN MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA, STR. NAPOCA NR.23

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3

EXECUTANT : cartograf-topograf, Cristian Alexandru Toma

Certificat de autorizare CJ nr.l 16

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice


stația 353 (punct cu coordonate cunoscute din 1 facundu-se cu ajutorul punctului 365 (punct cu coordon noscute


S-a plecat din orientarea aparatului din lucrări anterioare), efectuându-se o drumuire cu stații în punctele 100, 101. Din stațiile 100, 101, s-a procedat la radierea punctelor de detaliu. Aparatura folosită la măsurători a fost teodolit clasic THEO 010A, cu precizia de 10cc.

Sistem de proiecție folosit: Stereo 70 cu Sistem de cote : M.Neagră

Puncte geodezice vechi folosite :

Nr. 353 având coordonatele : X = 586309.6900 m, Y = 392257.7856 m și Z = 348.08 m.

Nr. 365 având coordonatele : X = 586295.5700 m, Y = 392231.0556 m și Z = 348.18 m

Puncte geodezice noi folosite :

Nr. 100 având coordonatele : X = 586292.1444 m, Y = 392267.2190 m și Z = 347.97 m

Nr. 101 având coordonatele : X = 586317.7744 m, Y = 392271.7009 m și Z =

347.65 m

Descrierea punctelor noi ale rețelei de ridicare, determinate în cadrul lucrării :

Punctul 100 se află în interiorul curții aferente casei situată la adresa str.Napoca nr.23, la o distanță de 19,90 m de punctul nr.l, care reprezintă colțul Nord-vestic al clădirii, precum și la distanța de 19,80 m, față de coltul nord-estic al clădirii vecine de la adresa str.Napoca nr.25.

Punctul 101 se află în fața imobilului de la adresa str.Napoca nr.21, la o distanță de 11,05 m de punctul nr.2, care reprezintă colțul Nord-estic al clădirii de la adresa Str.Napoca nr.23, precum și la distanța de 5,35 m, față de coltul nord-estic al clădirii vecine de la adresa str.Napoca nr.21.

Data întocmiriiAUTORI

Z Seria CJ f ■S CategoYia B,C


Nr. cadastral


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE AL IMOBILULUI Seara 1:500


Suprafața măsurată

200.28 mp


Cartea Funciară nr.

124607,124608

.A DATE REFERITOARE L.A TEREN

Nr. Categorie Suprafața        Valoarea

parcelă de FokwănțS      (mp.)       de jnnxrzuaTe

1 curți construcții   200,28


Menliun;


INVENTAR DE COORDONATE


TOTAL


2004»


Sistem de proiecție ''Stereo 70’ ’,

Sistau de referință Marca Neagră


E(m)

N(m)

1

586310.4506

392259.3752

2

586313.3449

392264.4003

3

586310.7732

392265.5495

4

586281.7304

392278.5243

R DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

5

586280.6152

392273.9488

Cod

Suprafața

Valoarea              Mențiuni

6

—7

586285.9294

586286 8031

392267.3879

392268 90^0

construcție

construită la sol (mp.)

de impozitare

8

586279.6579

392271.9662

CI

179

Supe constr. desfășurată

■—         = 179 mp

9

586277.5431

392269.8605

C2

19 /

ifnbM NISf^T'SȘupr eenstr. desfășurată 'certificatz<£\ rxc          XI

Suprafața total măsurată =

20 048 mp

TOTAL

198      /<£?

Suprafața din act = 198 mp.autoritar

Seria O Nr. 1W" Categoria B;PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE AL 1MO1HLUL.U1

Scara 1:500A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr Categorie Suprafață        Valoarea Mentrum

parcelă «ie folosnță      (mp .)        de «mp»iritare

i curți construcții 20 028


INVENTAR DE COORDONATE


TOTAL


2(M.-28


Sistem de proiecție ’ ’ Stereo 70’ ’,

Sistau ck rdannță Marca Neagra

E(m)

586310.4506

586313.3449

586310.7732

586281.7304

586280.6152

586285.9294

586286.8031

586279.6579

586277.5431


N(m)

392259.3752

392264.4003

392265.5495

392278.5243

392273.9488

392267.3879

392268.9040

392271.9662

392269.8605Suprafața total măsurată = 20 0,28 mp ~ Suprafața din act =J 98 mp -


R. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Suprafața              Valoarea _        Mențiuni

construită la sol (mp.) de impozitare

Supr caistr. desfășurată

_         _ _    =179 miji.

desfășurată

CERPFICATTO^s. =19mp-        ,=

de...

AUTORIZARȘKptfeJm-Seria O Nr.

Categoria B,C   Ț3j \    __

T0MA     1/ J

CRISTIAN ALEXANDRU Ai

' s.c. COS

CLUj-f

B-DUL de

tructardealul 7APOCA     s.A.

CEHBRlE 1989 NR.. CI

Bcneficlir:C0N5IL('JL LOC AL MUR- CLUJ'-a/^PQcA

Obiec£-. doc. Tntăbulare i. iMOBÎL DIN STLAiAPOCA MR25!

Numele

Scara l: loc

PZAA/

'PART£R

PL.

4

fro»ecîa+ /,

CfR</et>CHir

DricnJi

'•^■CERVFSCt+i f

, dcdq

r <594.-

Vtnfi'clt

:n*i- T0£& /*>.


Nr. cadastral al terenului

Canea Funciară colectivă nr.

124607.124608Nr. încăpere

1


Denumire încăpere spațiu comercial

Suprafața utilă(mp)

9,31

Suprafața utilă = 9,31 mp.


DATA,

- •    • - r

’*...............-

•Kîf Kc: - >

DATA.STAT IE

PCT

DISTANTE

DIRECȚII

ORIZONTALE

UNGHIURI W ZENITA&K^^

353

100

19.9252

168.5951

100.3514

101

16.0970

66.4942

101.7002

100

353

19.9252

368.5951

99.6486

1

19.9195

374.2287

101.3421

9

14.8407

188.6059

101.4582

10

14.3374

166.6872

101.8596

11

14.3494

176.6876

102.0401

7

5.6016

180.5457

100.4545

6

6.2180

198.2700

100.8190

13

2.0514

251.8641

100.3103

14

7.2154

355.8703

99.9118    j

15

19.7891

364.9310

101.4152 i

101

353

16.0970

266.4942

98.2998

2

8.5407

265.2812

100.3727

3

9.3216

245.8915

98.8392

4

36.6913

188.0891

100.4511


CERTIFICAT

/& DE /V\ AUTORIZARE / /fe’

Z Seria O Nr. 11S /

5 Categoria B,CU \       TOMA        ,

\ CRISTIAN ALEXANDRU /


ONCGC


Calcul suprafața


Municipiul Cluj-Napoca, str.Napoca nr.2


I NUMĂR

COORDONATA

X

COORDONATA \

Y

1

586310.4506

392259.3752

1 2

586313.3449

392264.4003

3

586310.7732

392265.5495

4

586281.7304

392278.5243

586277.5431

392269.8605

6

586285.9294

392267.3879

7

586286.8031

392268.9040

8

586279.6579

392271.9662

5

586280.6152

392273.9488

1

586310.4506

392259.3752

S = 200.28 mp.Ap CERTfrlCAT^X /& V DE <\ autorizare <=■' 5 Seria Q Nr. 116 r; S Categoria B,C n toma % \ CRISTIAN ALEXANDRII /

\ ONCGC.


Trapezul L-34-48-C-a-4-III

Denumire punct 100 Municipiu] Cluj-Napoca Județul Cluj _________Anul 2007_________ Schița reperajului punctului 100
Trapezul L-34-48-C-a-4-III

Denumire punct 101 Municipiul Cluj-Napoca Județul Cluj _________Anul 2007_________ Schița reperajului punctului 101


Descriere

Punctul 100 se află în interiorul curții

] aferente casei situată la adresa str.Napoca nr.23, la o distanță de 19,90 m de punctul nr.l, care reprezintă colțul Nord-vestic al clădirii, precum și la distanța de 19,80 m, față de coltul nord-estic al clădirii vecine de la adresa str.Napoca nr.25.

I Sistem de proiecție Stereo 70 cu Sistem de cote : M.Neagră

X = 586317.7744 m

Y = 392271.7009 m

Z = 347.65 mDescriere

j Punctul 101 se află în fața imobilului de la adresa str.Napoca nr.21, la o distanță de 11,05 m de punctul nr.2, care reprezintă colțul Nord-estic al clădirii de la adresa

Str.Napoca nr.23, precum și la distanța de 5,35 m, față de coltul nord-estic al clădirii vecine de la adresa str.Napoca nr.21.
ÎNTOCMIT, _____

Cristian Torn^vF^ n “T’ A\ /        autorizare

CJ Nr. 116

\J IS Categoria B,C \ ™ T0MA


UBUCE


\CRISTlANALEXANDRU /Iz*/


T>

3


4.


L > -7 /

> /


/r&î/J'JV


/ - *)

APARTAMENTUL ............'.............!„......_

Str. __^£.£..9d...............nr.

Partea I-a


DESCRIEREA APARTAMENTULUI


A> ■:■■ ,’j.           wl<ij

ț ,                ' - ’       ' - J .        , . b . ' ~

c//?’. / L^VttryLL, 7 t/uCeC’-c./yr; v?u'. vvuvzrc, 7                         '        ’                 A •' — /   )      ~>

. . t, luO/C, ; C«                      UȚji'c^..q£...-Ș>7fjS'Ș _ -

/,?<■ C(/ fC-M/J* //ÎCK/vvJt4 CXlWvZLl^' rĂ ’cF Q£jb~dr\/& (î-h^vj-

/!/i CV/cvX? z-ii-T /xr. 2,;/<?-ai/n .- ■? ecvwsrft, ■/ âzzutfAxM?,- v>c> a/v/b/Xs \ .s^w'cA cu         ooAx <//z/c?   44^7

eu 40/7^/e ///e/z-VAzC          /vVer/Je

/'i CA- eet/ec7TVz( /u/1 h UÎ

Z^-J,. ÂT           (itvzz/^J

;   <_y.6A?e-/'CL/ < b (■: <? cLtta/7 e, / Xcue, 4

■2r^'S ■fajvw/xL bc\ Xt/fjSzJ, (Ei/ Au/jAcv^q/;_ ijj-tJtx o/e 77,5/?          frdrdile

C^/n^te- ^a a/yj'F M <zA ce/e^uc/iA. fiu^ fyxv-r^rrltr'a-t M 4Z Al ^lă/'/e>7 cr-zp/^j

Q7.C - C^îe-A/Ui C-U                       CTf

7;^ zn-X ca A dr-fr/e b/i d/vi-te C-r/n i//z.e fis-C-.i~/s& <2~f C-t/evJ~rVâ F2j\

Fj\& icz          ac ^i_

6t/S- ytn : / &ct,7? i-ZXCc z tf^/’Ct/ecÂQ-irfa/â de â.GrSZ '7‘ți. (LC, ^£'br/e zzrntjnț' însori&e M-

l'Lhbt>.)4i74

?r>t7


4S>0PROPRIETATEA


OBSERVAȚII.4
■2

-l !, p W

*-? I                        .

j u nb.'~ ti (;, tM t ■•)j,t 11 y| ^fl +-C.luCii >41 lliii!i k" ÎJ (li i lih ?J ' ■ 6 it(L' u> Vu^ClU-X'

ii.Li'-Ut Vlew'tw (‘pi’ V) bului țtJWlij


|,M              ■ I U j] 7OJJ-I

W| l( U> C > Cw| - pr a.


(. c t> v‘(


f,/F3/ /Jr./ă^CP

bo.^ Cetâ&c faM-u

q2 , 3/3^ X/^2^.//^

/-<T £r77Z                       fv/r- 5 <K

& £ *>2> alat,

C& /fa

3,


Proprietate pe apamen- situata in strada _____


''' U-:
V <<*&4


IMOBILUL

4—

v° \c

z

I țj

$ C/ DESCRIEREA IMOBILULUI O/     Proprietate indiviză forțată

V/           (părți comune)

ÎNTINDEREA

Proprietatea individuală care are ca accesoriu părțile comune

OBSERVAȚIUNI

Ha

Nr. de parcelă

Ct. Nr.

hC6/i-

A                                              1

( li'n ^0   *0 c'iJOh'W            civjliYI-

:/ -

irfaS'/ i Îî’

/- h99(To

ft iltoV Ii'lt,./; i n u, un-'

_L

x IW"

•iur V' ■

ItHrTu , un.r.-.U1 .

lll\ l||«

M

fiLhî-h

' r Al^U {/

• (t«u’. d it-i 1

hb\ < |/y

1

4?4 UdAd; pi't’.ui . fid^J țXpl h

>

-

P1 »'ilili’-i■'<*■>'U»/ i)i i! ui 1« i QH<j

*■11 |Hi pil(1

r

4

—......


..............-.......... ——

D.LJ. r.r. 551E.K/197B L P. Cluj, 19B3-8909, 10.000 ax.PARTEA Il-a


i yv


H hl'lgH Ult-UMA

'2


/4//&AĂ        /Jr<       CF~

A 6aw,              rfc 'V&?-

/L / 7 /z? •"79 // /2 Z"1 / .. /I / ~~ 71s         . z—ts-\ .. si ~~~~ si s-> i


.•ML , afasitâ Aâ/ifi/s) /O/di e/tye. &%/&/*£ âĂe_= /%</ (c Oji ■ 3 țfir'

I 7-7 /J.’A— Z & 2C/' / C /_ /? r~ <- ZIi-tfz is C)?> X. Lod\ >■■ 1^) 5h^--^nx^

ga*-3 ^-pytiî»yalufai da mcșU.âior c, H -.-tre Notar 7^;--.........;-------..................

V- .(.^fi~Zi- VlM-iLfeS asapTă

H-v ~^. .-.........r. do prusietalr-------

ZEzâZ-spiu' ria.propriotahL.itL-------

titlu ds drapt moștenire, bun (l VLWm-____________,,_

în favoarea:----------------:


L .........


SOhhCta ehiuM-------NrA.^r2.C.F. -

-

*» ’tEi 7,„,   „

.o..... h ..I de dreptAJlh‘T^sM

ili-il V .VrY\k. ki—-------


i-yș-

23. 11 î®


TABEl

A. Privind situația existentă conform C.F. nr. 124607 a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr.23

Nr. Ser.

Nr.

CF

Nr. cad.

Nr. topo.

Descriere imobil

Propi\t^<(£<ir>^' o/ \4'/AfuN.O V/

r ’                             x// y j

Suprafața

(mp)

1

124607

465/1

Casă cu 5 apartamente având ca părți indivize comune terenul, fundațiile, fațadele, acoperișul, instalațiile de apă, canal, gaz, electricitate,podul, acces pod și pivniță, coridor pivniță, acces curte

Asupra ap. 1, drept de proprietate>hv4aiJaa*rtî< Comea Maria Brigitta și soțul Cornea Cornel

Asupra ap.2, drept de proprietate în favoarea : Dolean Cristina Daliana și soțul Dolean Simion Asupra ap.3, drept de proprietate în favoarea : Domnița Clara Emilia

Asupra ap.4 și 5, drept de proprietate în favoarea : Statului Român în adm. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

198


A. Privind situația existentă conform C.F. nr. 124608 a apartamentului nr.4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr.23

Nr. Ser.

Nr.

CF

Nr. cad.

Nr. topo.

Descriere imobil

Proprietar

Cota din părțile indivize comune

4

: 1

124608

1

465/1/1V

Apartamentul nr.4, la parter, compus din : 1 cameră, cu suprafața utilă de 7,82 mp. cu părțile indivize comune înscrise în CF colectivă nr. 124607

Drept de proprietate în favoarea : Statului Român în adm.

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

4.74/100


Nr. Ser.

Nr. CF

Nr.cad

Nr. topo.

1

124607

465/1


B. Privind situația viitoare a imobilului din CP nr. 124607 a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str Napoca nr.23


Descriere imobil


Casă cu 5 apartamente având ca părți indivize comune terenul, fundațiile, fațadele, acoperișul, instalațiile de apă, canal, gaz, electricitate,podul, acces pod și pivniță, coridor pivniță, acces curteAsupra ap.l, drept de proprietate în favoarea :

soțul Cornea Comei

Asupra ap.2, drept de proprietate în favoarea : Dolean Cristina Daliana și soțul Dolean Simion

Asupra ap.3, drept de proprietate în favoarea : Domnița Clara Emilia

Asupia ap.4 drept de proprietate în favoarea : Statului Român în adm. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Asupra ap.5, drept de proprietate în favoarea : Statului Român în adm. ____________Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca____________


B. Privind situația viitoare conform C.F. nr. 124608

a apartamentului nr.4 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr.23


Nr. Ser.

i ’j!

Nr. CF

Nr. cad.

Nr. topo.

Descriere imobil

Proprietar

Cota din părțile indivize comune

Suprafață teren atribuit Mp.

4

1

NOU

, 1

465/1/IV

Apartamentul nr.4, la parter, compus din : 1 cameră, cu suprafața utilă de 9,31 mp. av\nd destinația de spațiu comercial, cu părțile indivize comune înscrise în CF colectivă nr. 124607

Drept de proprietate în favoarea : Statului Român în adm. Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoca

4,74/100

12
%
a
Scat«9o,'0°' dRJȘTj»

ÎNTOCMIT, ,N TOM A