Hotărârea nr. 162/2007

Hotărârea 162/2007 - Reorganizarea RADP Cluj-Napoca în „Serviciul publcoi de investitii pentru întretinerea domeniului public si privat al municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în “Serviciul public de intervenții pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în “Serviciul public de intervenții pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1991 din 09.03.2007 al Serviciului Juridic-contencios prin care se propune reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în “Serviciul public de intervenții pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca”;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. a, art. 36 alin. 3 lit. b, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sub denumirea de “Serviciul public de intervenții pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. 2 - Se însușește raportul de audit întocmit de către Serviciul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având ca obiect auditul performanței financiare și evaluarea indicatorilor tehnico-economici.

Art. 3 - Se mandateaza executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să întocmească Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Serviciului public de intervenții pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca, care urmeaza a fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 162 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)