Hotărârea nr. 154/2007

Hotărârea 154/2007 - Alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul clinic de urgentă „prof. dr. Octavian Fodor” din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență "prof. dr. Octavian Fodor” din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei) din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență "prof. dr. Octavian Fodor” din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, loan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu loan Nistor, Pâlfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacoh Păntea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18747 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență "prof. dr. Octavian Fodor” din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1- Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență "prof. dr. Octavian Fodor” din municipiul Cluj-Napoca , după cum urmează:

  • •  Secțiile Clinice Medicină Internă 1 și II - reamenajare subsoluri, parter și reparații curente la secțiile clinice Medicină internă I și II - 250.000 lei;

  • •  Secția Clinică Medicină Internă III - reparații fațadă imobil - 150.000 lei;

  • •  Complex Medicală III - Chirurgie III - studiu de fezabilitate și proiect corp bucătărie, ambulatoriu și farmacie - 50.000 lei;

  • •  Secția Ortopedie - Traumatologie - proiect reamenajare și mansardare - 50.000 lei.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr.l54din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25voturi)