Hotărârea nr. 153/2007

Hotărârea 153/2007 - Alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de urgentă pentru copii din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, loan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia loan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu loan Nistor, Pâlfi Car ol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mir cea Cosmin Pe trie, Eugen Pop, loan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mi hai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 18758 din 06.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


.Președinte de ședință,

rin Stamatian

asemnează: unicipiului.


Nr. 153 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)