Hotărârea nr. 146/2007

Hotărârea 146/2007 - Suportarea de la bugetul local pe anul 2007, capitolul 68.02 – Asigurări si asistentă socială, a sumei de 514.000 lei în conformitate cu prevederile legii nr. 34/1998.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea de la bugetul local pe anul 2007, capitolul 68.02-Asigurări și asistență socială, a sumei de 514.000 Iei în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unor subvenții pentru anul calendaristic 2007 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean și Mihai Sandu;

Analizând Referatul nr. 4.971 din 18.01.2007 al Serviciului protecție socială prin care se propune acordarea de subvenții pentru anul calendaristic 2007 în sumă de 514.000 lei;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 modificată și completată;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care pot primi subvenții de la bugetul, local numită prin Hotărârea nr. 34/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 6 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. începând cu 1 ianuarie 2007 se aprobă suportarea sumei de 514.000 lei de la bugetul local,

în vec

erea acordării de subvenții pentru anul calendaristic 2007, următoarelor asociații și fundații:

Nr. crt.

ORGANIZAȚIA

Suma Solicitată

(RON)

Suma aprobată de Comisie

Nr.

persoane asistate

1.

Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului

117.480

64.080

110

2.

Asociația Femeilor Reformate din Ardeal - Casa Copiii Străzii „AKSZA”

25.632

25.632

24

3.

Fundația de Caritate „Herald”

53.400

32.040

50

4.

Asociația „Caritas Eparhial Greco-Catolic” Cluj

108.936

53.400

102

5.

Congregația Surorilor Maicii Domnului

10.680

10.680

10

6.

Asociația „Serviciul de Ajutor Maltez în România”

35.600

17.088

36

7.

Asociația de Ajutor Familial „Asistmed”

61.944

42.720

58

8.

Uniunea Creștină din România

53.400

32.040

50

9.

Prison Fellowship România

181.020

129.520

190

10.

Fundația „Centrul de Recuperare al Copiilor cu Handicap Motor”

74.760

64.080

70

11.

Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana”

90.780

42.720

85

TOTAL

813.632

514.000

785

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Nr. 146 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) edinte de ședință,

Vasile Florin Stamatian