Hotărârea nr. 139/2007

Hotărârea 139/2007 - Îndreptarea unei greseli materiale din Hotărârea nr. 298/2006, referitoare la numărul topografic al imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unei greșeli materiale din Hotărârea nr. 298/2006, referitoare la numărul topografic al imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei greșeli materiale din Hotărârea nr. 298/2006, referitoare la numărul topografic al imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 15503/452/28.02.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune îndreptarea unei greșeli materiale referitoare la numărul topografic al imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 4.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și de solicitarea Universității Babeș-Bolyai nr. 15503/45/23.02.2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea greșelii materiale strecurate în textul art. 1 din Hotărârea nr. 298/2006 privind darea în administrarea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, în sensul modificării în text a numărului topografic de identificare a imobilului înscris în C.F. nr. 155252, din nr. top. 517 în nr. top. 547.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.


Nr.139 din 13 martie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)