Hotărârea nr. 138/2007

Hotărârea 138/2007 - Modificarea Contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Metalo-Chimice S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

modificarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca și S.C. Metalo-Chimice S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea unui contract de vanzare-cumparare-proiect din inițiativa primarului;

Analizînd referatul nr. 331 din 05.02.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune modificarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 51/11.02.1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Metalo Chimice S.A;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit Dispozițiunilor art. 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

tepublicată,


HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aprobă modificarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 51/11.02.1999, încheiat Litre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Metalo Chimice S.A., în baza H.G. nr. 505/1998 și a HCL nr. 183/15.04., astfel:

-se modifică art. 1 privitor la părțile contractante, în sensul că titularul dreptului de cumpărare a spațiului este S.C. Tehnofrig S.A.;

-se modifică art. 2, privitor la adresa spațiului cu altă destinație, obiect al contractului de vânzare-cumpărare, care este situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 14-20, conform C.F. individuală nr. 134738, nr. topo 752/S/LXIV/C;

-se modifică art. 4 cu privire la suprafața spațiului cu altă destinație obiect al vânzării, înscris în C.F. individuală nr. 134738 Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 752/S/LXIV/C care este de 6,83 mp;

-se modifică art. 6 cu privire la prețul de vânzare a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 14-20, care este de 2525,73 lei (RON) lei. Diferența de preț ce va fi plătită de cumpărător, va fi actualizată cu indicele de inflație la momentul plății.

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economică.Nr. 138 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptata cu 25 voturi)