Hotărârea nr. 136/2007

Hotărârea 136/2007 - Suportarea de la bugetul local pe anul 2007, din capitolul 68.02 – Asigurări si asistentă socială, a sumei de 7.750 lei, pentru achitarea contributiei angajatorului aferentă cheltuielilor cu resursa umană prevăzută în bugetul proiectului PHARE – Centre de Zi „Împreuna pentru copii”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea de la bugetul local pe anul 2007, din capitolul 68.02-Asigurări și asistență socială, a sumei de 7.750 lei, pentru achitarea contribuției angajatorului aferentă cheltuielilor cu resursa umană prevăzută în bugetul proiectului PHARE - Centre de zi „împreună pentru copii”

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea de la bugetul local pe anul 2007, capitolul 68.02-Asigurări și asistență socială, a sumei de 7.750 Iei pentru achitarea contribuției angajatorului aferentă cheltuielilor cu resursa umană prevăzută în bugetul proiectului PHARE -Centre de zi „împreună pentru copii”, - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Serviciului protecție socială înregistrat sub nr. 13.170/15.02.2007 prin care se propune achitarea contribuției angajatorului aferentă cheltuielilor cu resursa umană prevăzută în bugetul proiectului Phare - Centre de zi „împreună pentru Copii”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit “d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suportarea de la bugetul local, din capitolul bugetar 68.02-Asigurări și asistență socială, a sumei de 7.750 lei, pentru achitarea contribuției angajatorului aferentă cheltuielilor cu resursa umană prevăzută în bugetul proiectului PHARE - Centre de zi „împreună pentru copii”, pe parcursul anului 2007.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul protecție socială.

Nr. 136 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)(asile Florin Siamatian