Hotărârea nr. 133/2007

Hotărârea 133/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16230 din 27.02,2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103 în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 472 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 103, înscris în CF nr. 115328 - Cluj cu nr. topo. 1154, în favoarea domnului Cristea Tiberiu.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 100 EURO/mp.

Art.3. Gu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 133 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)