Hotărârea nr. 132/2007

Hotărârea 132/2007 - Concesionarea prin încredintare directă a unui teren (extindere locuintă pe teren situat în str. Ariesului nr. 105).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren.

(extindere locuință pe teren situat în str. Arieșului nr. 105)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14583 din 21.02.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arieșului nr. 105, în suprafață de 48 mp.. în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 48 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arieșului nr. 105, în favoarea d-nei Nosztrai Susana, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 90 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația topografică pentru înscriere în C.F. a contractului de concesiune privind imobilul situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Arieșului nr. 105, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în CF 125520, cu nr. topo. 3380/41/2/2, în suprafață de 48 mp.

Documentația topografică pentru înscriere în C.F. a contractului de concesiune face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 132 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)