Hotărârea nr. 131/2007

Hotărârea 131/2007 - Concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ioan Piuariu Molnar nr. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ioan Piuariu Molnar nr. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14649 din 21.02.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 3 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ioan Piuariu Molnar nr. 6;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 3 mp situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Ioan Piuariu Molnar nr. 6, în favoarea lui Tămaș Ioan și soția Tămaș Elena, Doroghi Ana, Someșan Cornel, Braicu Ilie-Marius și soția Braicu Ana și Crăciun Cornelia, în vederea extinderii locuințelor, prin construire de balcoane închise pe coloană pe fațada nordică a blocului.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 70 EURO/mp..

Art.3. Se însușește Documentația topografică pentru înscriere în C.F. a contractului de concesiune privind imobilul situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Ioan Piuariu Molnar nr. 6, terenul ce face obiectul concesiunii, urmând a fi înscris în C.F. nr. 49601 cu nr. topo. 23725/2; 23726/2; 23727/2; 23728/2; 23729/2, în suprafață de 3 mp.

Documentația topografică pentru înscriere în C.F. a contractului de concesiune face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 131 din 13 martie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)