Hotărârea nr. 130/2007

Hotărârea 130/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 19065/43/07.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea avizelor;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism:

4738/8170/13.02.2007- Lucaciu Dorin - Locuință familială D+P+M, str. Dunării nr. 141;

2875/8173/13.02.2007- Brișan Claudia- Locuință D+P+M, str. Bârc III nr. 4;

95719/8175/13.02.2007- Dragomirescu Cristian - Locuințe D+P+E, str. Bârc II nr. 17.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 130 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)