Hotărârea nr. 129/2007

Hotărârea 129/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru parcelare si construire locuinte., str. Oasului nr. 344.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu

pentru parcelare și construire locuințe, str. Oașului nr. 344

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a Planului urbanistic de detaliu pentru parcelare și construire locuințe pe str. Oașului nr. 344 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17898 din 05.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic zonal și a Planului urbanistic de detaliu pentru parcelare și construire locuințe pe str. Oașului nr. 344, beneficiari: Gocan Cristina, Gocan Simion și Zubac Eugenia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7657 din 09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu pentru parcelare și construire locuințe pe str. Oașului nr. 344, beneficiari: Gocan Cristina, Gocan Simion și Zubac Eugenia.

Prin P.U.Z. se stabilesc circulațiile, reglementările urbanistice și zonificarca funcțională pentru terenul studiat. Circulația se va face pe căile existente - str. Oașului propusă cu 4 fire + trotuare și strada “A”(nou propusă) cu 2 fire.

Prin P.U.D. se propune construirea de locuințe P+M, D+P+M, D+P+E amplasate la 8,00 m. de la strada Oașului și 4,00 m. de la strada propusă “A”. Față de limitele laterale se vor asigura 3,00 m. iar față de limita posterioară min. 5,00 m.

Indicii de ocupare a terenului POT=20% și CUT=0,6 pentru zona L2 și respectiv POT max. = 45% și CUT max. 1,8 pentru zona CM4 sunt conform celor propuși prin P.U.Z.

în vederea construirii a fost operată dezmembrarea terenului necesar pentru drum. Parcarea și gararca auto se rezolvă în demisol și pe platforme de parcare pe teren.

Art. 2. -

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7657 din 09.11.2006.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 129 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)