Hotărârea nr. 128/2007

Hotărârea 128/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru extindere, construire, etajare clădire cu functiune mixtă P+2E+M si P+M, str. Horea nr. 57.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere, construire, etajare clădire cu funcțiune mixtă P+2E+M și P+M str. Horea nr. 57

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru extindere, construire, etajare clădire cu funcțiune mixtă P+2E+M și P+M, str. Horea nr. 57 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 19079/ 43/ 07.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere, construire, etajare clădire cu funcțiune mixtă P+2E+M și P+M, str. Horea nr. 57 , beneficiar SC EM MODE SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91201/7635/14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere, construire, etajare clădire cu funcțiune mixtă P+2E+M și P+M, str. Horea nr. 57 , beneficiar SC EM MODE SRL, prin care se reglementează regimul de înălțime, organizarea pe parcelă, parcarea, ocuparea terenului POT= 56,5 %, CUT= 2,2 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91201/7635/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 128 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)