Hotărârea nr. 127/2007

Hotărârea 127/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale D+P+M, Colonia Borhanci nr. 92-92B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+M Colonia Borhanci nr. 92 - 92B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale D+P+M, Colonia Borhanci nr. 92 - 92B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18816/ 43/ 06.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+M, Colonia Borhanci nr. 92 - 92B, beneficiari Nechifor Dan și Pasc Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 81150/ 7582/ 09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+M, Colonia Borhanci nr. 92 - 92B, beneficiari Nechifor Dan și Pasc Florin, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de construire izolat și cuplat, regimul de înălțime D+P+M, accesul auto și pietonal, parcarea, ocuparea terenului POT= 17,28%, CUT= 0,52 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 81150/ 7582/ 09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 127 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)