Hotărârea nr. 126/2007

Hotărârea 126/2007 - Aprobarea P.U.D. P+P+2E pentru extindere si etajare-amenajări atelier de productie încăltăminte, str. Oasului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu P și P+2E pentru extindere și etajare- amenajări atelier de producție încălțăminte str. Oașului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și etajare-amenajări atelier de producție încălțăminte, P și P+2E, str. Oașului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13651/43/19.02.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare-amenajări atelier de producție încălțăminte, P și P+2E, str. Oașului, beneficiară SC VIONEL SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78386/7614/14.12.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificătă;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare-amenajări atelier de producție încălțăminte, P și P+2E, str. Oașului, beneficiară SC VIONEL SRL, prin care se reglementează extinderea, etajarea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, amenajările incintei, indicii de ocupare a terenului POT =27,6% și CUT = 0,37 AC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78386/7614/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Prof. uni^dr. Vhsile Florin Stamatian

Contrasemnează:Nr. 126 din 13 martie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)