Hotărârea nr. 97/2005

Hotărârea 97/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O 1 Ă R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 255/11.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei DOBOZI MONICA DIANA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr.4, ap.63, într-un cămin de nefamiliști;

Reținând prevederile HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și art.125 rap.la art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-nci DOBOZI MONICA DIANA locuința situată în municipiul Cluj-Napoca str.Horea nr. 108, ap.6. Termenul închirierii: de la data adoptării hotărârii până la data de 08.04.2009. Imobilul se compune din: lcameră=l8,50 mp.; 1 bucătărie =13,05 m.p., 1 pivniță = 5,52 mp., curte = 3,00 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 97 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


& 6 f--AxA

V '■> Contrasemnează: ; ----------------;—~

Secretarul municipiului, \lr. Mircea Jorj _ A