Hotărârea nr. 95/2005

Hotărârea 95/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLI J-NAPOCA

II O T Â R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Cloșca nr. 12 ap.2 - bloc - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somog} i Gyula;

Analizând Referatul nr. 72 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Cloșca nr.12 ap.2 - bloc pentru d-ul. SZIL.AGYI ALBERT;

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. "f “ și 46 din Legea nr.215 2001 a administrației publice locale.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă atribuirea, prin închiriere.d-lui. SZILAGYI ALBERT a locuinței situată in municipul Cluj-Napoca. str.Cloșca nr.12 ap.2. până la soluționarea revendicării dar nu mai mult de 1 an; la data punerii în posesie a imobilului către revendicator, contractul de închiriere se reziliază de drept..Imobilul se compune din: 1 cameră = 17.68 mp.,1 wc = 0.80 mp.,1 cameră =  7.36 mp..l baie -

3.49 mp..1 bucătărie = 9.83 mp.. 1 cămară= 1.12 mp.,1 antreu = 3,38 mp..1 pivniță = 10.80 mp.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică.


Nr. 95 din 22 februarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)