Hotărârea nr. 93/2005

Hotărârea 93/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Decebal nr.l 14 ap.l - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula:

Analizând Referatul nr. 63 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Decebal nr. 1 14 apl. pentru d-ul. UȚ TRAI AN:

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lil. ’*f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

II O I Ă R Â Ș T E :

Art.l Se aprobă atribuirea.prin închiriere, a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Decebal nr.l 14 ap.l. pentru d-ul. UȚ TRAIAN.Termenul închirierii:de la data adoptării hotărârii, până la data de 08.04.2009.Imobilul se compune din: 1 cameră = 16.49 mp..l bucătărie de 8.13 mp., wc. comun, teren = 45.00 mp.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică.


Nr. 93 din 22 februarie 2005 ( I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)