Hotărârea nr. 92/2005

Hotărârea 92/2005 - Atribuirea unei locuinte sociale din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unei " locuințe sociale " din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei ” locuințe sociale " din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Iuliu Maniu nr.27 ap.3 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurcan Turdean. Tudor Radu Pușcaș, Alexandru C'ordoș. Mihai Sandu și Somogvi Gyula:

Analizând Referatul nr. 69 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea unei " locuințe sociale " din fondul locativ de stat situată în municipiu! Cluj-Napoca. str.Iuliu Maniu nr.27 ap.3 pentru d-na. GEREBENEȘ ROZALIA ELENA;

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114'1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. "f‘ și 46 din Legea nr.215'2001 a administrației publice locale.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă atribuirea.prin închiriere.ca "locuință socială ". locuința situată in municipul Cluj-Napoca.str.Iuliu Maniu nr.27 ap.3 d-nei.GEREBENEȘ ROZALIA ELENA.până la soluționarea revendicării dar nu mai mult de 1 an: la data punerii în posesie a imobilului către revendicator, contractul de închiriere se reziliază de drept.Imobilul se compune din: 1 cameră = 16.21 mp.:l cămară - 1.10 mp.:1 pivniță = 1.30 mp.

Alt.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr.Laszlo .Attila

/!\                  n' /UulHBUi!

ry /               A

Nr. 92 din 22 februarie 2005 ( I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului.

\ Jr.Mircea Jorj