Hotărârea nr. 91/2005

Hotărârea 91/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, având statut de locuintă socială.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂ RÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ dc stat,având statut de

„locuință socială"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară:

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu I.aureau Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr.259 din 11.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei PILEI ELISABETA ILDIKO, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Marinescu nr.37, ap.3;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit."h" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.l. Se atribuie d-nei PILEI ELISABETA ILDIKO locuința

din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 26, ap.4, având statutul de locuință socială, până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an. începând cu data punerii în posesie a locuinței în favoarea revendicatorului, contractul de închiriere încheiat între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și d-na PILEI ELISABETA ILDIKO. se reziliază de drept. Imobilul se compune din: una cameră = 24.23 mp., una bucătărie = 10, 80 mp.

ART2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 91 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)