Hotărârea nr. 90/2005

Hotărârea 90/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, având statut de locuintă socială.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Â R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat,având statut de

„locuință socială”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr.258 din 11.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei PETEAN LETIȚIA , domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr.96, ap.3 ;

Reținând prevederile IIG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiuni lor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se atribuie d-nei PETEAN LETIȚIA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str.Croitorilor nr.29,ap.5, având statutul de locuință socială, până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an. începând cu data punerii în posesie a locuinței în favoarea revendicatorului, contractul de închiriere încheiat între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și d-na PETEAN LETIȚIA, se reziliază de drept. Imobilul se compune din: una cameră = 10,00 mp., curte = 1 0. 00 mp.

ART 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului. \ Jr. Mircea JorjNr. 90 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)