Hotărârea nr. 890/2005

Hotărârea 890/2005 - Alocarea sumei de 2.500 lei linar, de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei de Caritate „proiect Theodora” în vederea acoperirii cheltuielilor de functionare, pentru perioada 1 august – 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.500 lei (25.000.000 lei ROL), lunar, de la bugetul local pe anul 2005 Asociației de Caritate “Proiect Theodora” în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare, pentru perioada 1 august - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei (25.000.000 lei ROL), lunar, dc la bugetul local pc anul 2005 Asociației de Caritate “Proiect Theodora” în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare, pentru perioada 1 august - 31 decembrie a.c.- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă și Horea Florca;

Analizând Referatul nr. 74540 din 24.10.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 2.500 lei (25.000.000 lei ROL), lunar, de la bugetul local pe anul 2005 Asociației dc Caritate “Proiect Theodora” în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare, pentru perioada 1 august - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei (25.000.000 lei ROL), lunar, de la bugetul local pe anul 2005 Asociației de Caritate “Proiect Theodora” în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare, pentru perioada 1 august - 31 decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Jr. Ciprian Păun

Nr. 890 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează: tcretarul municipiului,