Hotărârea nr. 889/2005

Hotărârea 889/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 35/2005 si a Hotărârii nr. 789/2005 (desemnarea consilierilor în consiliile de administratie ale scolilor si grădinitelor).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 35/2005 și a Hotărârii nr. 789/2005 (desemnarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 35/2005 și a Hotărârii nr. 789/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90263 din 16.12.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 35/2005 și a Hotărârii nr. 789/2005 referitoare la desemnarea consilierilor în consiliile de administrație ale școlilor și grădinițelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea nr. 35/2005 și la Hotărârea nr. 789/2005 în sensul înlocuirii domnului Alin Păunei Tișe cu domnul Adrian Gurzău în consiliile de administrație ale următoarele unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca: Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Liceul pentru Deficienți de Vedere, Școala Specială -Centrul de Resurse privind Educația Inclusivă/lntegrată și Grădinița nr. 47.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 889 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)