Hotărârea nr. 886/2005

Hotărârea 886/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 246/2005 (aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 246 /2005

( aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 - privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 246/2005 ( aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 - privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere ) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90.855 din 20.12.2006 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.246/2005 (aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 - privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere );

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 246/2005 care va avea următorul cuprins:

Art. 1 .“Se aprobă taxele privind transportul în regim de taxi pentru anul 2006 după cum urmează:

  • a. pentru operatorii de transport:

  • - taxa pentru autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - 150 lei și taxa pentru viza anuală a acesteia -150 lei;

  • - taxa pentru autorizația taxi - 150 lei;

  • - taxa pentru autorizația anuală taxi- 150 lei;

  • b. pentru taximetriștii independenți:

  • - taxa pentru autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - 150 lei și taxa pentru viza anuală a acesteia -150 lei ;

  • - taxa pentru autorizația taxi - 150 lei;

  • - taxa pentru autorizația anuală taxi- 150 lei.

Taxele se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.

Viza anuală a autorizațiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi se va face, începând cu anul 2006, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. După această dată se vor percepe dobânzi și majorări de întârziere conform cu legislația în vigoare.

Taxa pentru autorizația taxi aferentă anului 2006 se achită la data depunerii solicitării.

Eliberarea unui duplicat după autorizația pentru executarea serviciului public de trar sport persoane/bunuri în regim de taxi sau după autorizația taxi se face în urma anunțului pierderii acesteia într-un ziar local și numai după achitarea unei taxe de 50 lei .

In cazul solicitării unor modificări privind activitatea de taximetrie se va achita suma de 50 lei și se va elibera o autorizație nouă. “

Art. TI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică, Direcția control, Direcția impozite și taxe și Direcția economică.

Nr.886 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Președinte de ședință, Jr.CjpiTftfbPăun

Corn rasemnează:

Secretarul municipiului,