Hotărârea nr. 881/2005

Hotărârea 881/2005 - Trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în str. Tăbăcarilor nr. 11, Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

L-( )NSIl U 1. LOCAL AL MUN1CIPIULLTI t LLI-NAl’OCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea "1 Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr.l 1-Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară.,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului loca! al municipiului Cluj-Napoca. a imobilului situai în str.Tăbăcarilor nr.ll- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 89063 din 12.12.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr.l 1- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998. ale HG nr. 866 '2002 și ale Legii nr. 137/2002:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit/’f' și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în str.Tăbăcarilor nr.ll- Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, înscris în CF nr.l 11389 identificat prin nr.top 6825/53/1, 6825/54/1,6825/55/16825/56/1, în suprafață de 10867 mp. și C.F. nr.l 11394 identificat prin nr. topo. 6824/24/2/1/1/2, 6824/25/2/1/1/2, 6824/26/2/1/1/2 în suprafață de 3252 mp.

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de predare - primire încheiat între Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și S.C.Clujana S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de preluare a Spitalului Clinic municipal Serviciul juridic-contencios, Direcția domeniului public și privat, Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția tehnică și Direcția economică.


<881 din 23 decembrie 2Q0^T ■^târârea a fost adoptată

■21 voturi)AContrasemnează:

Secretarul municipiului. țr.Mircea JorjAnexă la Hotărârea nr.881/2005

^PROBAT

,ECTOR general,

^.pr. NICOLAE CONSTANTEA

APROBAT DIRECTOR GENERAL, IOAN SABIN VASILE POP

/_____________2005


NR._________/____________2005


APROBAT PRIMAR, EMIL BOC

NR._________/____________2005

PROTOCOL

z\

încheiat între

Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca, S.C. “Clujana“ S.A. și

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Comisia numită de Conf. Dr. Nicolae Constantea, director general al întâiului Clinic Municipal Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Tăbăcarilor .11, în baza Dispoziției nr.205 din 09.12.2005 (anexa nr. 1 la prezentul protocol),

Comisia numită de Ioan Sabin Vasile Pop, director general al S.C. Iujana“ S.A.cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr.4-5, prin Dispoziția nr. 25 din 12.2005 (anexa nr.2 la prezentul protocol) și

Comisia numită de Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca cu diul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, prin Dispoziția nr.3316 din 20.12.2005 ' -'lexa nr.3 la prezentul protocol)

A

In baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 866 din 16 august 2002, Itarârii Consiliului local nr. 645/2005, Hotărârii Consiliului Județean nr. 188/2005, Itărârii Consiliului Judetan nr. 242/2005, Procesul - verbal nr.3/20.10.2005 al

J                                              7

£rii Generale Extraordinare a Acționarilor și Hotărârii Consiliului local nr. ?005 comisiile au efectuat predarea-primirea imobilelor din folosința unității iare pentru trecerea acestora din proprietatea S.C. “Clujana” S.A. în domeniul -\c al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al municipiului l-Napoca.

Predarea, respectiv primirea imobilelor s-a făcut prin inventariere în condițiile

Situația privind datele de identificare a imobilelor predate este prevăzută în anexa j.care face parte integrantă din prezentul protocol.

Pentru imobilele predate Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca a anexat la itocol copie de pe fișele de evidență contabilă a mijloacelor fixe (anexele 5-12 la .zentul protocol), lista de inventariere (anexa nr.l 3 la prezentul protocol), balanța ilitică mijloace fixe (anexa nr. 14 la prezentul protocol) și nota contabilă 373/14.12.2005 (anexa nr.15 la prezentul protocol).

Predarea-preluarea respectiv înregistrarea în contabilitate a centralei termice, flitrn care nu este stabilită valoarea de inventar, se va face numai după recepția .fmitivă a lucrărilor de investiții în curs de derulare, dată la care se va întocmi un act

5                                                             7

’ițional la prezentul protocol.

Imobilul, compus din construcții și terenul în care își desfășoară activitatea litalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, este înscris în CF nr.l 11389 identificat prin ■top 6825/53/1, 6825/54/1,6825/55/16825/56/1, în suprafață de 10867 mp. (anexa nr. ’la prezentul protocol) și C.F. nr.l 11394 identificat prin nr. topo. 6824/24/2/1/1/2, ^4/25/2/1/1/2, 6824/26/2/1/1/2 în suprafață de 3252 mp. (anexa nr.17 la prezentul ;otocol) și este conform planului de situație din anexa nr.l8, care face parte integrantă •prezentul protocol.

Administrarea Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca se va face în conformitate J Ordonanța nr.70 din 29 august 2002, privind administrarea unităților sanitare publice 'interes județean și local cu modificările ulterioare.

protocolul precum și cele 18 anexe (totalizând 24 file) s-a încheiat în 3 țuplare, astăzi....................


AM PREDAT,


AM PREDAT,


Halul clinic municipal

CLUJ- NAPOCA


S.C. “CLUJANA” S.A.


Conf. Dr. Constantea Nicolae


Dr. Aida Grigorel


Ing. Litan Petru

Cons. Jur. Pop Rodica


Ec. Moldovan Daniela


Ec. Nicula Ioan


AM PRIMIT,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Florin Stamatian -consilier local

Mihai Sandu- consilier local

Somogyi Gyula- consilier local Tudor Radu Pușcaș- consilier local Alexandru Cordoș- consilier local