Hotărârea nr. 88/2005

Hotărârea 88/2005 - Prelungirea unui contract de asociere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proi din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Ștefan Dimitriu. Florin Stamatian. Horea Florea. P< Carol;

Analizând referatul nr 235 din 08.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care propune prelungirea contractului de asociere nr. 89/31.03.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât ace de locuința, situat pe str. Victor Babes nr. 7. S.C. Netla Invest SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiuniior art. 38 al.2 lit.’N” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publi*

locale.


HOTĂRĂȘTE:

ART 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 89/3103.2000 pentru spațiul cu alt destinație decât aceea de locuința, situat pe str. Victor Babes nr. 7, S.C. Netla Invest SRL. pentru o cot; de asociere lunara de 10.250.000 lei. indexabila cu rata inflației.

ART 2 - Durata asocierii este pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002 dar nu ma mult de 2 ani. incepand cu data de 01.03.2005 pana la data de 01.03.2007.

ART.4 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


PREȘEDINTE DB7SED1NTA.

Dr. Laszlo Attila

Nr. 88 din 22 februarie 2005

(Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)