Hotărârea nr. 879/2005

Hotărârea 879/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90630/ 43/ 19.12. 2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.’T' și "g" 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂ R Ă ȘTE :

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

6010/77942 24.11.05 - URDASAN ADRIANA - Amplasare locuință fată de limita de prorpietate. str.E.Murgu nr. 39 6019 77555 24.11.05 - LUNG TEOFIL -Amenajare si extindere locuință, str. Decebal nr. 54 6020'72574 '24.11.05 - SC HAPPY KIDS - Bazin înot, complex educativ, str. Detunata - str. Băișoara 602479039/24.11.05 - FERENT11OAN - Deschidere acces din exterior, str. A. Suciți nr. 9

6025 .76475/24.11.05 - COSTEA ADRIANA Amenajare spațiu comercial la paner, str. Gorunului nr. 2 6028/74704/24.11.05 - ILIESCU MIHAI Imobil de birouri, str. C. Brâncuși nr. 145 6048/80606/24.11.05 SC DAR I SERV SRL - Amenajare spațiu expunere paner, str. Mănăștur nr. 9! 6049/81849/24.11.05 VAJAS ILEANA - Deschidere acces direct la parter, str. Iugoslaviei nr. 72/2 6050/78345/24.11.05 - PARAVAN DANA - Extindere locuință cu concesionare, str. Buzău nr. 3 6051 77192'24.11.05 - CORDOS NICOLAE - Amplasare 2 locuințe cuplate, str. Câmpului nr. 225 6056'24.11.05 - AEROPORT CLUJ NAPOCA - Amenajări incintă, str. T. Vuia 6066'86965'8.12.05 - UNIVERSITATEA TEHNICA - Extindere si mansardare corp clădire, str. E. Isac 9070/84696/8.12.05 - BERCAN VASILE - Locuință familială, str. Mozart nr. 17 6076/83399/8.12.05 - MUNTEANU FLAVIU - Etajare și mică extindere, str. C.A. Rosetti nr. 16 6091/86572/8.12.05 - CUL1C BOGBAN - Deschidere acces din exterior - parter, str. Dorobanților nr. 105/125

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

r. Mircea Jorj

Nr. 879 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)