Hotărârea nr. 878/2005

Hotărârea 878/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+M, str. M. Zsigmond f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuință familială. D+P+M

str. M. Zsigmond f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+M, str. M. Zsigmond f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 90696/43/ 19.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PLID - pentru locuință familială. D+P+M. str. M. Zsigmond f.n.;

Ax ând în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 82528/6075/ 08.12.2005. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.”f‘ și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, cu D+P+M, str. Moricz Zsigmond f.n., beneficiar Mureșan Nicolae, prin care se propune amplasarea unei construcții pentru funcțiunea de locuință, parcarea/gararea auto în incintă, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 82528/6075/08.12.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 878 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)