Hotărârea nr. 876/2005

Hotărârea 876/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, D+P+E, str. Bună-Ziua f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+E str. Bună-Ziua f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru casă familială, D+P+E, str. Bună-Ziua f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.90672/43/ 19.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru casă familială. D+P+E. str. Bună-Ziua f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 75853/5967/ 10.11.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivii dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.'T' și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, cu D+P+E, str. Bună-Ziua f.n., beneficiar Mânduc Silviu Cosmin, prin care se propune amplasarea a două locuințe cuplate, accesul din str. Bună-Ziua. parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.75853/5967/10.11.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDl

ȘEDINȚĂ.

Nr. 876 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului. \r. Mircea Jorj i