Hotărârea nr. 875/2005

Hotărârea 875/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de locuit, S+P+E, str. Artarilor f.n.


CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de locuit, S+P+E str. Arțarilor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru casă de locuit, S+P+E, str. Arțarilor f.n.- proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 89276 / 43/ 13.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PLID - pentru casă de locuit. S+P+E. str. Arțarilor f.n.;

Având in vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48370/5704/ 1 8.08.2005. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al. 2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă de locuit, cu S+P+E, str. Arțarilor f.n., beneficiar Mureșan Mihai, prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuință. S+P+E, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48370/5704/18.08.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 875 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)