Hotărârea nr. 872/2005

Hotărârea 872/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru două imobile de locuinte colective, D+P+2E, zona Bună Ziua Nord – str. W.A.Mozart f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru doua imobile de locuințe colective, D+P+2E zona Bună-Ziua Nord - str. W.A. Mozart f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru două imobile de locuințe colective, D+P+2E, zona Bună-Ziua Nord - str. W.A. Mozart f.n.-proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 90176/ 43/15.12.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru două imobile de locuințe colective. D+P+2E, zona Bună-Ziua Nord - str. W.A. Mozart f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55473/5960/ 10.11.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al. 2 lit.*'f* și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de locuințe colective, cu regim de înălțime D+P+2E, zona Bună-Ziua Nord - str. W.A.Mozart f.n., beneficiari Tașnadi loan și Kocsis Istvan, prin care se reglementează amplasarea a două construcții, parcarea auto, amenajările incintei, spațiul verde, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55473/5960/10.11.2005.

Al t. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 872 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)