Hotărârea nr. 870/2005

Hotărârea 870/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru Hotel ****, Calea Turzii nr. 43-47.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Hotel ****, Calea Turzii nr. 43-47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru Hotel****, Calea Turzii nr. 43-47 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 90192/ 43 / 16.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru Hotel****, Calea Turzii nr.43-49;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

nr. 10289/ 5097/17.03.05. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru Hotel**** , Calea Turzii nr. 43-47, beneficiar: SC EUROCONTACT SRL prin care se reglementează construcția unei dotări hoteliere cu regim de înălțime variabil 2S+P+3E+M. 2S+P+M+3E +1 etaj retras spre stradă la 2S+P+1E +1 etaj retras în partea posterioară. incinta, accesul și parcarea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10289/5097/17.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism.

PREȘEDlb         1NȚÂ,


Jr./npriaSefoetarul municipiului. \jr. Mircea Jorj i

Nr. 870 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)