Hotărârea nr. 87/2005

Hotărârea 87/2005 - Prelungirea unui contract de asociere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proieci din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian. Horea Florea. Palf CaroL

Analizând Referatul nr. 244 din 08.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care sc propune prelungirea contractului de asociere nr. 56/03.01.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât acee;-de locuința, situat in P-ta Unirii nr. 14, SC Evens SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 al.2 lit.”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publict

locale.


HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 56/03.01.2000 pentni spațiul cu alt; destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr 14, SC Evens SRL pentru o cota de asociere lunara de 30.125.000 lei. indexabila cu rata inflației

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării dar nu mai mult de 2 ani incepand cu data de 15.12.2004 pana la data de 15.12.2006.

ART.4 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de sta si Direcția economica


PREȘEDINTE DE'SEDINTA Dr. LaszloXttila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului. .V Mircea Jorj \

Nr. 87 din 22 februarie 2005

(Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)