Hotărârea nr. 867/2005

Hotărârea 867/2005 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „repararea si consolidarea sălii de reparatii a Liceului de Muzică Sigismund Todută – Municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tchnico-cconomici la obiectivul de investiții

“ Repararea si consolidarea sălii de repetiții a Liceului de muzica Sigismund Toduta -Municipiul Cluj-Napoca, jud Cluj “

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tchnico-cconomici la obiectivul de investiții “ Repararea si consolidarea sălii de repetiții a Liceului de muzica Sigismund Toduta - Municipiul Cluj-Napoca, jud Cluj “ , proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.90849/20.12.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “ Repararea si consolidarea sălii de repetiții a Liceului de muzica Sigismund Toduta - Municipiul Cluj-Napoca , jud Cluj

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit. d și m și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă studiul de fezabilitate și proiectarea pentru obiectivul de investiții “ Repararea si consolidarea sălii de repetiții a Liceului de muzica Sigismund Toduta - Municipiul Cluj-Napoca, jud Cluj “, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

Nr.867 din 23 decembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata

cu 20 voturi)

Contrasemnează: rotarul municipiului, \Jr.Mircea JorjMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa la Hotararea nr.


ft^/2005


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Repararea si consolidarea sălii de repetiții a Liceului de muzica Sigismund Toduta -Municipiul Cluj-Napoca , jud Cluj “

ACHIZITOR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Oficiul Provincial al Franciscanilor Cluj-Napoca

L:TILIZATOR: Liceul de muzica Sigismund Toduta Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Liceul de muzica Sigismund Toduta , str. V.Deleu nr. 2, municipiul Cluj-Napoca.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • 1. Suprafața clădirii consolidate : 104 mp

  • 2. Valoarea totală a investiției (prețuri valabile la 06.12.2005)   98.346,68 lei( fara TVA)

din care C+M                                 90.642,10 lei( fara TVA)

TOTAL GENERAL                       117.032,55 lei( inclusiv TVA)

  • 3. Finanțarea Investiției se va face din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.